Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden “AV” zijn van toepassing op de bedrijfsdivisie van sixa GmbH, Hohlstrasse 176, 8004 Zurich, Zwitserland (hierna te noemen “Bedrijf”). De onderneming is eigenaar en exploitant van het platform “keyportal” en biedt productcodes aan voor de activering van de respectieve computerprogramma’s. De licentie wordt alleen gevormd door de respectieve installatie en de daaropvolgende aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, die het gebruiksrecht tussen u en de respectieve fabrikant regelen.
 2. Deze voorwaarden gelden voor de hierboven genoemde gebieden, alsmede voor de verdere diensten die de onderneming direct en indirect aan de klant verleent.
 3. De bestelling wordt door de aanbieder bevestigd. De overeenkomst komt tot stand zodra de bestelling door de koper is ontvangen.
 4. Voor verkoopovereenkomsten die op een andere wijze tot stand komen, bijvoorbeeld per telefoon, fax of brief, gelden eveneens deze voorwaarden. De klant zal in de orderbevestiging worden meegedeeld waar hij de AV op het internet kan downloaden.

Prijzen

 1. De onderneming behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen op de website “keyportal” of volgens de aparte prijslijst van het bedrijf zijn geldig. Voor de klant gelden de prijzen die geldig waren op het ogenblik van de sluiting van het contract.
 2. De prijzen zijn aangegeven in CHF. Belasting over de toegevoegde waarde en verwerking zijn inbegrepen.
 3. De voorwaarden voor promoties en kortingen zijn beschikbaar bij de desbetreffende informatie.

Aansprakelijkheid en activeringsgarantie

 1. De sleutel wordt binnen 24 uur verzonden, in de meeste gevallen onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Als een sleutel niet werkt, vervangen wij hem onmiddellijk gratis! (Activering met andere/gewijzigde versies van het internet/de detailhandel kan onder bepaalde omstandigheden mislukken. Dit gebeurt zeer zelden, maar als het gebeurt, krijgt u onmiddellijk een nieuwe sleutel, dus u hebt geen risico.)

Gebruik

 1. De licentie is bedoeld voor eenmalige activering op één computer. De gebruiksperiode is onbeperkt zolang het product op hetzelfde apparaat wordt gebruikt. Als de computer opnieuw geformatteerd of geïnstalleerd wordt of als er wijzigingen aan de hardware worden aangebracht, is er geen garantie dat de licentiesleutel op de computer zal blijven werken.

Download versie

 1. De levering is compleet met de elektronische overdracht van de licentie na aankoop, er is geen verzending per post. Als u de voorkeur geeft aan een USB-stick of DVD met het installatiebestand, sturen wij u die graag toe tegen een extra vergoeding. Met de USB-stick en de DVD hoeft u alleen maar te dubbelklikken op het start- of setup-bestand en de installatie start vanzelf. Voer vervolgens de licentiesleutel in wanneer daarom wordt gevraagd en de installatie zal volledig automatisch vanaf de USB-stick of DVD verlopen.

Betaling

 1. De klant is verplicht het gefactureerde bedrag binnen 10 dagen na de factuurdatum te betalen. Tenzij hij het bedrag reeds betaald heeft tijdens het bestelproces via kredietkaart, Paypal, TWINT of andere betaalsystemen.
 2. Indien de factuur niet binnen de voormelde betalingstermijn wordt betaald, zal de klant worden aangemaand. Als de klant de factuur niet binnen de gestelde herinneringstermijn betaalt, komt hij automatisch in gebreke. Vanaf het moment dat de klant in gebreke blijft, is hij een achterstandsrente van 5% verschuldigd.
 3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen vooruitbetaling te eisen.
 4. Verrekening van het gefactureerde bedrag met enige vordering die de Klant op de Vennootschap mocht hebben, is niet toegestaan.
 5. De Vennootschap heeft het recht de dienstverlening, de levering van het product of de toekenning van de licentie te weigeren in geval van betalingsverzuim.

Taken van de Vennootschap

 1. Tenzij anders overeengekomen, vervult de Vennootschap haar verplichting door de overeengekomen dienst te verlenen.
 2. Het merendeel van de diensten van de Vennootschap wordt online verstrekt. Voor alle andere diensten is de maatschappelijke zetel van de Vennootschap de plaats van uitvoering, tenzij anders overeengekomen.

Verplichtingen van de cliënt

 1. De cliënt is verplicht de gebruiksrechten slechts uit te oefenen in de mate waarin deze zijn verleend. De klant is volledig verantwoordelijk voor het veilig bewaren van zijn toegangsgegevens en wachtwoorden. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de opgenomen gegevens en informatie.
 2. De Klant is verplicht om onverwijld alle regelingen te treffen die nodig zijn voor de verlening van de dienst door het Bedrijf. De Klant zal de regelingen treffen op de overeengekomen plaats, op het overeengekomen tijdstip en in de overeengekomen omvang. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit inhouden dat de nodige informatie en documentatie aan het bedrijf wordt verstrekt.
 3. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, bevestigt de Klant tevens dat hij onbeperkt handelingsbekwaam is en de wettelijke leeftijd heeft bereikt. Door zich in te schrijven, verklaart de klant uitdrukkelijk dat alle verstrekte informatie waarheidsgetrouw, up-to-date en in overeenstemming met de rechten van derden, de goede zeden en de wet is.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de producten blijft bij de onderneming tot de aankoopprijs volledig is betaald. Tot dan mag de klant niet over de producten beschikken, met name ze niet verkopen, verhuren of in pand geven.

Garantie

 1. Het bedrijf zal zich inspannen om een goede beschikbaarheid te waarborgen en zal redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om keyportal te beschermen tegen storingen door derden.
 2. Het bedrijf kan echter niet garanderen dat keyportal en de aangeboden diensten zonder onderbreking of storingen zullen functioneren, noch dat de bestanden vrij van virussen zijn. De onderneming staat niet in voor de feitelijke en inhoudelijke juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid of kwaliteit van de gepubliceerde of doorgegeven informatie en documenten. Zij kan ook geen garantie bieden tegen niet-spamming, kwaadaardige software, spyware, hacking- of phishing-aanvallen enzovoort, die het gebruik van de dienst belemmeren, de infrastructuur van de klant beschadigen (bijvoorbeeld eindapparatuur, pc) of de klant op een andere manier schade berokkenen. Het Bedrijf kan niet instaan voor de feitelijke en inhoudelijke juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid of kwaliteit van de verstrekte, gepubliceerde of verzonden informatie en processen, noch voor het werkresultaat van de Diensten. Elk probleem of defect moet onmiddellijk aan het Bedrijf worden gemeld.

Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid voor enige indirecte schade of gevolgschade is in zijn geheel uitgesloten.
 2. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag van de dienst, het product of de licentie die door de klant werd aangekocht. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op directe schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten op de producten, diensten en eventuele handelsmerken berusten bij het bedrijf of het bedrijf heeft het recht ze te gebruiken van de eigenaar.
 2. Noch deze Algemene Voorwaarden, noch de afzonderlijke overeenkomsten die daarop betrekking hebben, houden de overdracht van intellectuele eigendomsrechten in, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
 3. Bovendien is ieder verder gebruik, publicatie en beschikbaarstelling van informatie, afbeeldingen, teksten of iets anders dat de klant in verband met deze bepalingen ontvangt, verboden. Tenzij het uitdrukkelijk is goedgekeurd door het bedrijf.
 4. Indien de Klant in verband met het Bedrijf gebruik maakt van inhoud, teksten of beeldmateriaal waarop derden een eigendomsrecht hebben, dient de Klant ervoor te zorgen dat geen eigendomsrechten van derden worden geschonden.

Gegevensbescherming

 1. De Vennootschap kan de in verband met de sluiting van het contract geregistreerde gegevens verwerken en gebruiken om haar verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen. De Vennootschap neemt de nodige maatregelen om de gegevens te beveiligen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De Cliënt stemt volledig in met de opslag en het contractuele gebruik van zijn gegevens door de Vennootschap en is er zich van bewust dat de Vennootschap verplicht en gerechtigd is informatie van de Cliënt aan deze of derden bekend te maken op bevel van rechtbanken of autoriteiten. Indien de klant dit niet uitdrukkelijk heeft verboden, kan de onderneming de gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en ze doorgeven aan haar partners voor reclamedoeleinden. De gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst kunnen ook worden doorgegeven aan dienstverlenende partners of andere derden die daartoe opdracht hebben gekregen.
 2. Voorts zijn de voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing.

Wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen door de onderneming te allen tijde worden gewijzigd.
 2. De nieuwe versie wordt van kracht door publicatie op de website van de onderneming.
 3. De versie van de Algemene Voorwaarden die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract, is van toepassing op de Klant. Tenzij de klant heeft ingestemd met een nieuwere versie van de AV.

Prioriteit

 1. Deze AV hebben voorrang op alle oudere bepalingen en contracten. Alleen bepalingen uit individuele contracten, waarin de bepalingen van deze AV worden gespecificeerd, hebben voorrang boven deze AV.

Scheidbaarheidclausule

 1. Indien een bepaling van dit contract of een bijlage daarbij ongeldig is of wordt, tast dit niet de geldigheid van de rest van het contract aan. De overeenkomstsluitende partijen vervangen de ongeldige bepaling door een geldige bepaling die het beoogde economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele leemten in het contract.

Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen verbinden zich ertoe alle in verband met de diensten verstrekte of verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen. Deze verplichting blijft ook na de beëindiging van het contract gelden.

Wettelijke informatie

 1. Wij bieden alleen productcodes aan voor de activering van de respectieve computerprogramma’s. De licentie wordt alleen gevormd door de respectieve installatie en de daaropvolgende aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, die het gebruiksrecht tussen u en de respectieve fabrikant regelen. Het principe van uitputting heeft zich voorgedaan. In de regel is de vergunning “opgebruikt” zodra zij voor de eerste maal rechtmatig in het verkeer is gebracht. Het onderhavige aanbod betreft software die voor onbeperkt gebruik op de markt is gebracht in de vorm van een activeerbare productsleutel met de mogelijkheid om het programma te downloaden. Microsoft heeft hiervoor een passende vergoeding ontvangen. De licentie van Microsoft geeft u het recht om updates te downloaden en te gebruiken.
 2. Bij ons kunt u gebruikte licenties van volumelicentieovereenkomsten tegen bijzonder aantrekkelijke prijzen verkrijgen. Vanuit juridisch oogpunt moeten deze licenties op dezelfde manier worden behandeld als onderdelen van volumelicenties wanneer deze voor het eerst worden aangeschaft. Het splitsen van volumelicenties met het oog op afzonderlijke wederverkoop is legaal.

Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

 1. Deze AV zijn onderworpen aan het Zwitserse recht. Tenzij dwingende wettelijke bepalingen voorrang hebben, is de rechtbank van de statutaire zetel van de vennootschap bevoegd. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (SR 0.221.221.1) is uitdrukkelijk uitgesloten.